Game info

Name: Food Truck Story
Deverloper: Mukashi
Version:
Ch. 5 v0.55

You are a recent college graduate living at home, with no desire to work a regular 9 to 5 job. So, you decide that the logical choice is to go out on your own and try to start a food truck business in a bustling college town. Will you be able to navigate this new life and make a name for yourself? Since this is an interactive VN with branching paths, it’s all up to you! Make important choices, form new relationships, and build your brand as you embark on your own Food Truck Story.

Bạn là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang sống ở nhà, không có mong muốn làm một công việc 9 đến 5 thường xuyên. Vì vậy, bạn quyết định rằng lựa chọn hợp lý là đi ra ngoài một mình và cố gắng bắt đầu kinh doanh xe tải bán đồ ăn trong một thị trấn đại học nhộn nhịp. Bạn sẽ có thể điều hướng cuộc sống mới này và tạo dựng tên tuổi cho chính mình? Vì đây là một VN tương tác với các đường dẫn phân nhánh, tất cả tùy thuộc vào bạn! Đưa ra những lựa chọn quan trọng, hình thành các mối quan hệ mới và xây dựng thương hiệu khi bạn bắt tay vào Food Truck Story.

Developer: Mukashi Patreon
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (2.22gb) | mediafire (2.22gb) | workupload (2.22gb) | workupload (630mb) | pixeldrain (630mb) |

Android: mega (776mb) | mediafire (776mb) | workupload (776mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)