Game info

Name: Reboot Love Part 2
Deverloper: Reboot Love
Version:
v2.4.5

After the events of Reboot Love 1 More Time, you will have to face new challenges, in a new game, with a new game style and improvements!
Reboot Love Part 2 is Visual Novel/Sandbox/Dating Sim game with some plot twists. You have to put your life in order… School is over but summer is just beginning, you will meet A LOT of beautiful girls. You will have to build up your stats, and make the right choices to get the girls…
Each girl will have different likes, you will be able to dominate some of them, while others will try to dominate you, some will go into BDSM or humiliation, or forbidden things, while others will like vanilla or cosplay. Each girl is unique.
You will have to raise your stats, get items, buy outfits, explore the world to get the girl. While at the same time, you will have to save to city again?
Game is fully straight and NO GIRL will be MANDATORY.

Sau các sự kiện của Reboot Love 1 More Time, bạn sẽ phải đối mặt với những thử thách mới, trong một trò chơi mới, với phong cách chơi mới và những cải tiến!
Reboot Love Part 2 là trò chơi Visual Novel / Sandbox / Dating Sim với một số điều chỉnh cốt truyện. Bạn phải đặt cuộc sống của mình theo thứ tự … Trường học đã kết thúc nhưng mùa hè chỉ mới bắt đầu, bạn sẽ gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp. Bạn sẽ phải xây dựng các chỉ số của mình và đưa ra những lựa chọn phù hợp để có được các cô gái …
Mỗi cô gái sẽ có những sở thích khác nhau, bạn sẽ có thể thống trị một số người trong số họ, trong khi những người khác sẽ cố gắng thống trị bạn, một số sẽ đi vào BDSM hoặc sỉ nhục, hoặc những thứ bị cấm, trong khi những người khác sẽ thích vani hoặc đồ cosplay. Mỗi cô gái là duy nhất.
Bạn sẽ phải nâng chỉ số của mình, nhận vật phẩm, mua trang phục, khám phá thế giới để có được cô gái. Trong khi cùng một lúc, bạn sẽ phải lưu vào thành phố một lần nữa?
Trò chơi hoàn toàn thẳng thắn và KHÔNG CÓ CÔ GÁI nào sẽ là MANDATORY.

Developer: Reboot Love Patreon – Itch.io – Discord – SubscribeStar
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Drive (1.1gb) | Mega (1.1gb) | Mixdrop (1.1gb) |

Android: Drive (1.1gb) | Mega (1.1gb) | Mixdrop (1.1gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)