Surprise For The Boss

Nhà phát triển: Bane71&globsis Bane71(F95) – globsis(F95)
che: không
Phiên bản: Final
Hệ thống: Windows, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

A non – canon swinging mini story from the A Wife and Mother Universe

0085 Compressed
 Surprise For The Boss [Final] 5
0074 Compressed
 Surprise For The Boss [Final] 6
0217 1 Compressed
 Surprise For The Boss [Final] 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (635mb): Mega GofileWorkupload

Android (615mb): Mega GofileWorkupload

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: cài đặt apk để chơi