Game info

Name: Stormside
Size: 777mb
Deverloper:
Atemsiel
Version:
0.1.02

After returning from your time within a special military unit designed for people with magical abilities, you meet your childhood friend, Riley, and her best friend Cassie, who are planning their own next steps in life. You find yourself joining them at the Stormside International Academy.
It isn’t long before you discover that this academy, and the way it treats its students is anything but ordinary…

Sau khi trở về từ thời của bạn trong một đơn vị quân đội đặc biệt được thiết kế cho những người có khả năng phép thuật, bạn gặp người bạn thời thơ ấu của mình, Riley, và người bạn thân nhất của cô ấy là Cassie, những người đang lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo trong cuộc sống của họ. Bạn thấy mình tham gia cùng họ tại Học viện Quốc tế Stormside.
Không lâu trước khi bạn phát hiện ra rằng học viện này, và cách nó đối xử với học sinh của nó là bất cứ điều gì ngoài bình thường …

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega |

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)