Game info

Name: The Roommate
Size: 70mb
Deverloper:
togs
Version:
v0.6.1 Public

You get a big promotion and move to Seattle where a friend offers you the use of an apartment. However, he’d previously told a young woman from your company that she could stay there, and your arrival means she could end up homeless. But if you don’t mind sharing, you’ll get to know the beautiful and enigmatic Kari. The Roommate is somewhat less “linear” than many other games. There are factors outside a player’s control that may affect the path the story takes.
And you don’t get to shag your mom (or your sisters), but there are plenty of other fish in the sea…​

Bạn nhận được một chương trình khuyến mãi lớn và chuyển đến Seattle, nơi một người bạn đề nghị cho bạn sử dụng một căn hộ. Tuy nhiên, trước đây anh ấy đã nói với một phụ nữ trẻ từ công ty của bạn rằng cô ấy có thể ở lại đó, và việc bạn đến có nghĩa là cô ấy có thể trở thành người vô gia cư. Nhưng nếu bạn không ngại chia sẻ, bạn sẽ biết được Kari xinh đẹp và bí ẩn. Roommate có phần ít “tuyến tính” hơn so với nhiều game khác. Có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của người chơi có thể ảnh hưởng đến đường đi của câu chuyện.
Và bạn không thể làm xấu mặt mẹ (hoặc các chị của bạn), nhưng có rất nhiều loài cá khác ở biển …

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega |

Android: Mega |

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)