Game info

Name: Twenty Worlds Agency – The Stories of Department 13
Deverloper: Arioh Daerthe
Version:
v1.0

Twenty Worlds Agency it’s like CIA or interpol but agents are recruited from people who have the talent to jump between worlds. You play as an agent from department 13. During the story you will meet many girls from different fantasy races like elves, demons, vampires etc.​

Cơ quan hai mươi thế giới giống như CIA hoặc interpol nhưng các đặc vụ được tuyển dụng từ những người có tài năng nhảy giữa các thế giới. Bạn đóng vai một đặc vụ từ bộ phận 13.
Trong câu chuyện, bạn sẽ gặp nhiều cô gái từ các chủng tộc tưởng tượng khác nhau như yêu tinh, ác quỷ, ma cà rồng, v.v.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (1.53gb) | pixeldrain (1.53gb)

Android: mega (1.56gb) | pixeldrain (1.56gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)